Általános Szerződési Feltételek

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a grafitapapiron.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Weboldalon történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (“Elkertv.”) szabályozza.

SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Név: Csonka Rózsa Eszter EV (a továbbiakban: Szolgáltató)
Székhely: 1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 32.
Levelezési cím: 1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 32.
Ügyfélszolgálat email címe: info [KUKAC] grafitapapiron [PONT] hu
Közvetlen üzenet küldése az ügyfélszolgálatnak: https://grafitapapiron.hu/kapcsolat/
Adószám: 68489645-1-42
A grafitapapiron.hu tárhelyszolgáltatója az ICON MÉDIA Kft., székhelye: 6000 Kecskemét, Pásztor u. 17., e-mail címe: info [KUKAC] webdigital [PONT] hu

A Weboldalon történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. A Szolgáltatóval kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A Szolgáltató azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető. Jogi szempontból az internetes felületen leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.

Bárminemű vásárlásra vonatkozó tájékoztatás, ügyintézés és szerződéskötés magyar nyelven történik.

AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS

A Vásárló által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 2 munkanapon belül visszaigazolja a Vásárló részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és a Vásárló között.

A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 2 munkanapon belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

Szállítás módja:

A szállítás ajánlott postai küldeményként, illetve eredeti alkotások esetén futár cég közreműködésével történik. Személyes átvételre kizárólag előzetes megrendelést és egyeztetést követően van lehetőség, amennyiben ez az átvételi lehetőség a terméknél fel van tüntetve.

Egyes különösen sérülékeny (pl. pasztellkrétával készült) eredeti alkotásoknál kizárólag személyes átvételre van lehetőség.

Személyes átvétel helyszíne előzetes egyeztetéssel: 1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 32.
Átvételi időpontok:
szerdánként 15-19 óráig
csütörtökönként 15-19 óráig
Egyeztetni e-mailben az info@grafitapapiron címen lehetséges.

Szállítási idő:

A Szolgáltató a Vásárló által megrendelt terméket 5 munkanapon belül postára adja, illetve átadja a kiszállítást végző futár cégnek.

A Szolgáltató a postára adásról a Vásárlót e-mailben tájékoztatja.

Amennyiben a Szolgáltató az 5 napos határidőt nem tudja teljesíteni, úgy erről, illetve a várható szállítási időről elektronikus levélben tájékoztatja a Megrendelőt.

Miután a futár cég megkapta a csomagot a Szolgáltatótól 2 munkanapon belül megkísérli a kézbesítést. A csomag állapotáról a Vásárló elektronikus csomagkövetési rendszeren keresztül tájékozódhat.

Szállítás díja:

A szállítás díja fel van tüntetve a termék leírásában ill. a megrendelőben, küldföldi címre történő szállítás külön megállapodást igényel.

Amennyiben a Vásárló a megrendelését elektronikus levélben juttatja el a Szolgáltatóhoz, úgy a Szolgáltató elektronikus levélben ad tájékoztatást a pontos szállítási díjról.

Fizetési módok:

Fizetés banki átutalással előre: A Vásárló a vételárat a kiszállítás előtt átutalhatja a Megrendelés visszaigazolásánál megadott bankszámlaszámra.
Készpénz fizetés személyes átvétel esetén.
Utánvétes fizetés készpénzben a futárnál: A Vásárló a vételárat a futárnak készpénzben fizetheti.
Utánvétes bankkártyás fizetés a futárnál: A Vásárló a vételárat a futárnak bankkártyával fizetheti.

ELÁLLÁSI JOG

Vásárló a 45/2014. (II.26.) sz., a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló kormányrendeletnek (a továbbiakban: Kormányrendelet) megfelelően, a lenti rendelkezések szerint a szerződéstől (14) tizennégy napon belül indoklás nélkül elállhat, illetve azt felmondhatja. A fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát a Kormányrendelet 20. § (2) bekezdése szerint a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a termék, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától; szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. Az elállást, vagy a felmondást a fogyasztó a Kormányrendelet 2. számú mellékletében lévő – a lenti linken elérhető – elállási/felmondási nyilatkozatminta alkalmazásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

Az elállási jog az itt elérhető nyilatkozatminta felhasználásával (és elküldésével) érvényesíthető. https://grafitapapiron.hu/elallasi-nyilatkozat/

Az elállást határidőn belül érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Megrendelő erre vonatkozó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt megteszi.

Az elállás esetén a Megrendelő által kifizetett ellenértéket, beleértve a csomagolási és kiszállítási költséget is, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállási igénybejelentés kézhezvételét követő 14 (tizennégy) napon belül, az áru visszaszolgáltatásának ellenében Megrendelőnek visszafizeti, a vásárlásakor alkalmazott fizetési móddal egyező módon. A Szolgáltató a visszatérítést mindaddig visszatartja, amíg a terméket nem kapja vissza, vagy amíg a Megrendelő a visszaküldést nem igazolja. A Megrendelő elállása/felmondása esetén a terméket maga köteles a Szolgáltatónak saját költségén visszaküldeni az elállása közlésétől számított 14 napon belül. A Megrendelőt egyéb költség nem terheli, de a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Az online megrendeléstől való elállási jog érvényesítéséről a Megrendelő írásban tett nyilatkozatát e-mailben (info [KUKAC] grafitapapiron [PONT] hu) vagy tértivevényes levélben (Csonka Rózsa Eszter, H-1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 32.) küldheti el. E-mailben küldött elállási jog gyakorlása esetén a Szolgáltató 3 munkanapon belül visszaigazolja a Megrendelő ez irányú nyilatkozatát.

Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

A visszaküldött terméknek vagy termékeknek hiánytalannak, hibátlannak, sérüléstől- és szennyeződéstől mentesnek kell lennie.

A fenti határidőn túli elállást a Szolgáltató az alábbiak szerint kezeli.

30 napos pénzvisszafizetési garancia:

A Vásárlónak lehetősége van a 14 nap helyett 30 napig élni az elállási jogával abban az esetben, ha a Vásárló a csomag átvételét követő 30. napig visszaküldi a terméket a Szolgáltatónak. (Fontos: A bővített idejű elállási jog esetén nem csak az elállási nyilatkozatnak, hanem a vásárolt terméknek is meg kell érkeznie a Szolgáltatóhoz az átvételt követő 30. napig.)

Az elállási jog gyakorlására vonatkozó feltételek a bővített érvényességi idő esetén is érvényesek.

HIBÁS TELJESÍTÉS, SZAVATOSSÁG

A megrendelt termékek hibája esetén, amennyiben a termék nem eredeti, egyetlen példányban létező alkotás, a Vásárló kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Vállalkozásunkkal szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vásárló kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Felhasználó a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Vállalkozásunk nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vásárló kötelessége.

A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozásunk adott okot. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

Kellékszavatosság helyett a Vásárló a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Vásárló kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Vásárlónak kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.

Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

Vásárló a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek hibája esetén az átvételtől számított 1 éven belül jótállási igényt érvényesíthet a Vállalkozással szemben A Vállalkozás csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Jótállási igényét a Vásárló a kellékszavatosságnál kifejtettek szerint érvényesítheti, azzal a kivétellel, hogy a tartós fogyasztási cikk hibája esetében az átvételtől számított 3 munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket kicseréljük ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza (ha a termék a Vállalkozás raktárában rendelkezésre áll), valamint ezen túli bejelentés esetén törekszünk arra, hogy a kijavítás, illetőleg a kicserélésre 15 napon belül sor kerüljön. Kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett garanciális szerviznél közvetlenül is érvényesítheti. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok azonban a Vásárlót a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül megilletik.

JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az Fgytv 29. § 11. bekezdése alapján a Vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A Vállalkozás székhelye szerint illetékes Békéltető Testület neve:

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59- 61. II. em. 240.
Telefon/Fax: (+36-1) 269-0703
(+36-1) 784-3076
(+36-1) 784-3149
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

A vállalkozást együttműködési kötelezettség terheli a Békéltető Testület előtti eljárásban. Ennek keretében köteles egyrészt a törvényben rögzített tartalommal és határidőn belül válasziratát megküldeni a Békéltető Testület számára, másrészt a békéltető testületi meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítására.

Amennyiben a Vállalkozás székhelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Vállalkozásunk eddigi működése során igyekezett és a jövőben is igyekezni fog a panaszokat megelőzni oly módon, hogy ügyfelei teljes körű elégedettségére törekszik termékeivel, szolgáltatásaival.

Európai uniós platform jogviták rendezésére:

Ha a vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban panasszal kíván élni, akkor igénybe veheti az európai uniós online vitarendezési platformot is (ODR), amely kattintva érhet el:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Panaszkezelés:

A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy szolgáltatásaival valamennyi Vásárló teljes mértékben elégedett legyen.

A Szolgáltató működésével, termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos észrevételeket, panaszokat az ügyfélszolgálatnak lehet bejelenteni. Az ügyfélszolgálat az ügyet kivizsgálja és a vizsgálat eredményéről írásban tájékoztatja a bejelentőt.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) írásbeli panaszkezelésre vonatkozó szabályai alapján a panasz kezelésének módja:

A Vásárló panasszal fordulhat az ügyfélszolgálati munkatárshoz.

Panasz érkezhet e-mailen, postai levélben, vagy a Weboldalon működő üzenetküldő űrlapon.

Minden esetben a panaszt felvevő Szolgáltatót értesíti, aki kitölti a panasznyilvántartást, meghatározza az intézkedés módját, és az intézkedés határidejét. A Szolgáltató minden felvett panasszal kapcsolatos intézkedésről a panasztevőt is tájékoztatni.

A Szolgáltató köteles a fogyasztók írásbeli panaszát annak beérkezését követően 30 napon belül írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt, továbbá a panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok listája és elérhetőségei a http://jarasinfo.gov.hu holnapon érhetők el.

Szerzői jogok

Miután a grafitapapiron.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a grafitapapiron.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Miután a grafitapapiron.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a grafitapapiron.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

A grafitapapiron.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

Tilos a grafitapapiron.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a grafitapapiron.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

A grafitapapiron.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Szolgáltató Weboldalának használatával kapcsolatos megkötések:

A Weboldalunkon csak az ÁSZF feltételeit és az adatvédelmi nyilatkozatot elfogadó személy vásárolhat. Azaz a Weboldal használata során a Vásárlónak el kell fogadnia az ÁSZF feltételeit, valamint az adatvédelmi nyilatkozatban szereplő adatkezelést. Ennek hiányában a Vásárló a Weboldalról nem vásárolhat.

Kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője beleegyezésével veheti igénybe a Weboldal szolgáltatásait. Ezen beleegyezés megszerzése a cselekvőképességében korlátozott személy felelőssége és feladata. A Weboldal üzemeltetőjének és tulajdonosának nem feladata és nincs is rá lehetősége, hogy tudja ill. kiderítse ki van az online tranzakciók során a felhasználói oldalon, ezért ennek felelőssége kizárólag a Vásárlót terheli.

Amennyiben a Vásárló a Weboldalról vásárolni szeretne, és annak használatát folytatja, úgy azzal a Vásárló kijelenti, hogy az ÁSZF-ben, valamint az adatvédelmi nyilatkozatban levő felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és a Weboldal használatának feltételeit elfogadja, az adatkezelés leírt módjához hozzájárul.

Amennyiben Vásárló nem fogadja el az ÁSZF-et, vagy az adatkezeléshez nem járul hozzá, úgy haladéktalanul köteles megszakítani a Weboldal használatát és elhagyni azt.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.